Image-description

Thời Gian Nghỉ Được Trả Lương Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn

Làm cách nào để đăng ký hưởng phúc lợi này?

1. Điền vào Mẫu Đơn Yêu Cầu PTO Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn.

2. Đề nghị Văn Phòng Cung Cấp Dịch Vụ Tại Địa Phương (nhân viên thụ lý hồ sơ của khách hàng) điền vào Hardship PTO Verification Form (Mẫu Đơn Xác Minh PTO Dành Cho Hoàn Cảnh Khó Khăn).

3. Gửi Mẫu Đơn W-9mẫu đơn gửi tiền trực tiếp tới Văn Phòng Quản Lý Trust, nếu bạn chưa gửi.